Заповед на Директора относно задължително използване на лични предпазни средства от всички ученици в 28. СУ