Начален етап

 
Антоанета Иванова – старши учител
Диана Георгиева – старши учител
Маргарита Тороманова – старши учител
Даринка Алексиева – старши учител
Златинка Бонева – старши учител
Петя Иванова – старши учител
Ростислава Димова – главен учител
Таня Йорданова – старши учител
Диляна Иванова – учител
Василка Начева – старши учител
Бойка Василева – старши възпитател
Ботьо Ушатов – възпитател
Богиня Вецева – старши възпитател
Велка Недекова – старши възпитател
Невенка Яначкова – старши възпитател