ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧЕНИЦИТЕ В 28. СУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Като част от всяка процедура по прием на ученици, 28. Средно училище „Алеко Константинов“ – гр.София събира и обработва лични данни, свързани с учениците и се ангажира да бъде прозрачно относно начина, по който събира и използва тези данни и изпълнява задълженията си за защита на данните.

Каква информация ще събираме?

28. Средно училище „Алеко Константинов“ събира набор от информация за Вас. Това включва:

  • Вашето име, адрес и детайли за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер;
  • детайли за придобито образование;

28. Средно училище „Алеко Константинов“ може да събира тази информация по различни начини. Така например данните могат да се съдържат в молби, заявления, декларации и други получени от Вас с данни от документи за самоличност.

Също така може да събираме лични данни за Вас от трети страни, например от бивши училища и детски заведения във връзка с преместване на ученици.

Данните ще бъдат съхранявани в различни документи или регистри във връзка с учебната дейност и в други информационни системи (включително имейл).

 Защо 28. Средно училище „Алеко Константинов“ обработва лични данни?

Ние трябва да обработваме лични данни, за да предприемем необходимите действия във връзка с Вашето искане преди да пристъпим към записване.

В някои случаи трябва да обработваме данни, за да сме сигурни, че спазваме свои законови задължения.

28. Средно училище „Алеко Константинов“ има легитимен интерес да обработва лични данни по време на процедурата по прием на ученици  и да води архиви от тази процедура.

Кой има достъп до данните?

Вашата информация може да бъде обменяна вътрешно за целите на провеждане на процедурата по прием и обучение на ученици. Това включва директор, лицата по приема, заместник-директорите по учебната дейности по админидстративно-стопанската дейност, специалистите работещи с Админ Про, класните ръководители и учители ако достъпът до данни е необходим за упражняването на техните роли.

Няма да споделяме Вашите данни с трети лица, освен ако нормативната уредба не ни задължава да го изпълним. В такъв случай е възможно да споделим данните Ви с други държавни и общински институции, за да придобият информация за Вас.

Как 28. Средно училище „Алеко Константинов“ защитава данните?

Ние се отнасяме към сигурността на Вашите данни с отговорност. Имаме вътрешни политики и контролиращи механизми в действие, които да осигурят, че Вашите данни няма да бъдат загубени, инцидентно унищожени, използвани не по предназначение или разпространени, и че не са достъпни за други лица извън нашите служители и то при правилното извършване на техните задължения.

За какъв период 28. Средно училище „Алеко Константинов“ съхранява данните?

Ако Вашата молба за прием е била одобрена, личните данни, събрани до този момент ще бъдат прехвърлени в досие (на хартиен носител) и запазени за периода на Вашата обучение, съобразено с изскванията на нормативната уредба.

Вашите права

Като субект на данни, Вие имате набор от права. Вие можете:

  • да осъществите достъп и да получите копие на Вашите данни при заявление;
  • да поискате организацията да смени грешни данни или незавършени данни;

      Ако искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с лицето по защита на данните на имейл – aleko_konstantinov@abv.bg

Ако вярвате, че 28. Средно училище „Алеко Константинов“ не е съобразило Вашите права по защита на личните данни, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни?

Вие не сте субект на законово или договорно задължение да предоставите данни на 28. Средно училище „Алеко Константинов“ през периода на прием. Въпреки това, ако не предоставите информация, ние може да не сме способни да обработим Вашата молба.