Прием след завършено основно образование

28. СУ осъществява прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители и ученици,
Изпитът по спорт за прием след завършено основно образование в паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ ще се проведе на 23.06.2022г. /четвъртък/ от 9:00ч. Всички ученици следва да са в двора на училището в 8:30ч., като носят служебна бележка за допускане до изпит. Учениците трябва да представят сключена застраховка „Злополука“, валидна на датата на изпита, и да са облечени в спортен екип.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,
За учебната 2022/2023 година 28. Средно училище „Алеко Константинов“ ще осъществява прием след завършено основно образование в 3 паралелки, както следва:
1. Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език испански. Профилиращите предмети в XI и XII клас в този профил са информатика и информационни технологии. В X клас учениците и техните родители правят избор на два допълнителни профилиращи предмета, които се изучават във втори гимназиален етап.
Балът за кандидатстване в тази паралелка се определя по следната формула:
БАЛ=2*НВО БЕЛ + 2*НВО МАТ + 2*МАТ (оценката от VII клас в свидетелството) + 2*ФА (оценката от VII клас в свидетелството)
2. Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език немски. Профилиращите предмети в XI и XII клас в този профил са информатика и информационни технологии. В X клас учениците и техните родители правят избор на два допълнителни профилиращи предмета, които се изучават във втори гимназиален етап.
Балът за кандидатстване в тази парлалелка се определя по следната формула:
БАЛ=2*НВО БЕЛ + 2*НВО МАТ + 2*МАТ (оценката от VII клас в свидетелството) + 2*ФА (оценката от VII клас в свидетелството)

3. Паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ (с акцент върху спортната анимация, а не върху определен спорт) с разширено изучаване на английски език и втори чужд език испански. Профилиращите предмети в XI и XII клас в този профил са биология и здравно образование и физическо възпитание и спорт. В X клас учениците и техните родители правят избор на два допълнителни профилиращи предмета, които се изучават във втори гимназиален етап.
Балът за кандидатстване в тази парлалелка се определя по следната формула:
БАЛ=2*СПОРТ + НВО БЕЛ + НВО МАТ + 2*ЧЕ (оценката от VII клас в свидетелството) + 2*БЗО (оценката от VII клас в свидетелството)

ВАЖНО: Учениците, завършили средно образование в 28. СУ с профил „Физическо възпитание и спорт“, получават право да изучават висше образование в Националната спортна академия, специалност „Спортна анимация“, БЕЗ приемен изпит!

Съкращения:
НВО БЕЛ – Резултат от национално външно оценяване по български език и литература в точки;
НВО МАТ – Резултат от национално външно оценяване по математика в точки;
СПОРТ – Изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт в точки;
МАТ – Годишната оценка по математика в VII клас, преобразувана в точки по определена от министерството на образованието скала;
ФА – Годишната оценка по физика и астрономия в VII клас, преобразувана в точки по определена от министерството на образованието скала;
ЧЕ – Годишната оценка по чужд език в VII клас, преобразувана в точки по определена от министерството на образованието скала;
БЗО – Годишната оценка по биология и здравно образование в VII клас, преобразувана в точки по определена от министерството на образованието скала.