Прием след завършено основно образование

28. СУ осъществява прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2022/2023 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

След четвърти етап на класиране в осми клас за учебната 2022/2023 година свободните места в 28. СУ „Алеко Константинов“ са както следва:

Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (с интензивно изучаване на английски език и втори чужд испански език) – 5 свободни места;

Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (с интензивно изучаване на английски език и втори чужд немски език) -3 свободни места;

Паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ (с разширено изучаване на английски език и втори чужд испански език) – 5 свободни места.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 01.08.2022 г. и 02.08.2022 г. класираните на трети етап следва да се запишат в 28. Средно училище „Алеко Константинов“ с оригиналните документи. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 03.08.2022 г. Попълването на свободните места след трети етап на класиране се извършва до 09.09.2022г.

Учениците подават в училището заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в профил „Физическо възпитание и спорт“.

Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на училището от 8.00 до 16.30ч.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. класираните на втори етап в 28.СУ следва да се запишат в училището, като представят оригинално свидетелство за основно образование.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2022 г.


Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Физическо възпитание и спорт“.

СПИСЪК С УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ – ПЪРВИ ЕТАП

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

В настоящия списък ще намерите имената на учениците, класирани на първи етап в паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ в 28. СУ „Алеко Константинов“.

Записването на приетите ще се извършва в периода между 13.07. и 15.07.2022г. включително, в сградата на училището, между 8.00 и 18.00ч.

За записване е необходимо да попълните молба по образец, която ще получите на място, оригинално свидетелство за завършено основно образование и оригинално медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.


Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден от 7:30ч. до 16:00ч.
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Напомняме Ви, че цялата налична информация относно кандидатстването след завършено основно образование се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“


Уважаеми родители и ученици,
Изпитът по спорт за прием след завършено основно образование в паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ ще се проведе на 23.06.2022г. /четвъртък/ от 9:00ч. Всички ученици следва да са в двора на училището в 8:30ч., като носят служебна бележка за допускане до изпит. Учениците трябва да представят сключена застраховка „Злополука“, валидна на датата на изпита, и да са облечени в спортен екип.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,
За учебната 2022/2023 година 28. Средно училище „Алеко Константинов“ ще осъществява прием след завършено основно образование в 3 паралелки, както следва:
1. Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език испански. Профилиращите предмети в XI и XII клас в този профил са информатика и информационни технологии. В X клас учениците и техните родители правят избор на два допълнителни профилиращи предмета, които се изучават във втори гимназиален етап.
Балът за кандидатстване в тази паралелка се определя по следната формула:
БАЛ=2*НВО БЕЛ + 2*НВО МАТ + 2*МАТ (оценката от VII клас в свидетелството) + 2*ФА (оценката от VII клас в свидетелството)
2. Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език немски. Профилиращите предмети в XI и XII клас в този профил са информатика и информационни технологии. В X клас учениците и техните родители правят избор на два допълнителни профилиращи предмета, които се изучават във втори гимназиален етап.
Балът за кандидатстване в тази парлалелка се определя по следната формула:
БАЛ=2*НВО БЕЛ + 2*НВО МАТ + 2*МАТ (оценката от VII клас в свидетелството) + 2*ФА (оценката от VII клас в свидетелството)

3. Паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ (с акцент върху спортната анимация, а не върху определен спорт) с разширено изучаване на английски език и втори чужд език испански. Профилиращите предмети в XI и XII клас в този профил са биология и здравно образование и физическо възпитание и спорт. В X клас учениците и техните родители правят избор на два допълнителни профилиращи предмета, които се изучават във втори гимназиален етап.
Балът за кандидатстване в тази парлалелка се определя по следната формула:
БАЛ=2*СПОРТ + НВО БЕЛ + НВО МАТ + 2*ЧЕ (оценката от VII клас в свидетелството) + 2*БЗО (оценката от VII клас в свидетелството)

ВАЖНО: Учениците, завършили средно образование в 28. СУ с профил „Физическо възпитание и спорт“, получават право да изучават висше образование в Националната спортна академия, специалност „Спортна анимация“, БЕЗ приемен изпит!

Съкращения:
НВО БЕЛ – Резултат от национално външно оценяване по български език и литература в точки;
НВО МАТ – Резултат от национално външно оценяване по математика в точки;
СПОРТ – Изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт в точки;
МАТ – Годишната оценка по математика в VII клас, преобразувана в точки по определена от министерството на образованието скала;
ФА – Годишната оценка по физика и астрономия в VII клас, преобразувана в точки по определена от министерството на образованието скала;
ЧЕ – Годишната оценка по чужд език в VII клас, преобразувана в точки по определена от министерството на образованието скала;
БЗО – Годишната оценка по биология и здравно образование в VII клас, преобразувана в точки по определена от министерството на образованието скала.