Прием след завършено основно образование

Свободните места за кандидатстване в VIII клас в 28. СУ „Алеко Константинов“ към 20.09.2023 г. са както следва:
1. Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ – няма свободни места;
2. Професионална паралелка „Електронна търговия“ – няма свободни места;
3. Профилирана паралелка „Физическо възпитание и спорт“ – няма свободни места.


Класиране на учениците в VIII клас (публ. 07.09.2023 г.)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
Свободните места за кандидатстване в VIII клас в 28. СУ „Алеко Константинов“ към 17.08.2023 г. са както следва:
1. Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 свободно място;
2. Професионална паралелка „Електронна търговия“ – 1 свободно място;
3. Профилирана паралелка „Физическо възпитание и спорт“ – 8 свободни места.
Желаещите да кандидатстват в 28. СУ следва да подадат заявление по образец в деловодството на училището, като приложат оригинално свидетелство за основно образование, копие на удостоверението за раждане на ученика/ученичката, както и медицинско свидетелство за паралелки „Електронна търговия“ и „Физическо възпитание и спорт“.

Срокът за кандидатстване е от 17.08.2023 г. до 16:00ч. на 05.09.2023 г. вкл. Класираните кандидати ще бъдат обявени на 07.09.2023 г.
Записването на класираните ученици ще се извършва на 08.09.2023 г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 11.08.2023 г. и 14.08.2023 г. класираните на четвърти етап ученици следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни на 16.08.2023 г.

Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 16.08.2023 г. до 08.09.2023 г. Обръщам внимание, че съгласно чл. 70, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Необходимата информация се получава от приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

Документи може да се подадат в неограничен брой училища.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Съгласно чл. 68а, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в четвъртия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.

На 07 и 08 август 2023 г. се подава заявление като на първи и трети етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо от 08:00 ч. до 18:00 ч. или през личния профил на ученика от 00:01 ч. на 07.08.2023 г. до 23:59 ч. на 08.08.2023 г.

При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за пети етап на класиране.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 01.08.2023 г. и 02.08.2023 г. класираните на трети етап ученици следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 04.08.2023 г.


Свободни места след втори етап на класиране за прием след завършено основно образование (публ. 26.07.2023 г.):
1. Софтуерни и хардуерни науки – интензивно АЕ, ИЕ – 12 места;
2. Електронна търговия – интензивно АЕ, ИЕ – 15 места;
3. Икономическа информатика – интензивно АЕ, ИЕ – 19 места;
4. Физическо възпитание и спорт – 9 места.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.

На 26 и 27 юли 2023 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо от 08:00 ч. до 18:00 ч. или през личния профил на ученика от 00:01 ч. на 26.07.2023 г. до 23:59 ч. на 27.07.2023 г.

При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 20.07.2023 г., 21.07.2023 г. и 24.07.2023 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч., класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2023 г.

Още веднъж напомням, че при класиране учениците с равен бал се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование обаче, балът се счита за равен, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с по-високия показател.


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2023 г., 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първия етап.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: заявление до директора;оригинал на свидетелство за основно образование;оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!Уважаеми кандидат-гимназисти,
Уважаеми родители,
В периода 05.07.-07.07.2023 г., на интернет адрес https://infopriem.mon.bg/ ще можете да посочите паралелките, за които желаете да кандидатствате след завършено основно образование (VII клас). Необходимо е да въведете входящ номер и код за достъп от служебните бележки за допускане до НВО. Обръщаме внимание, че всяка паралелка, за която бихте искали да кандидатствате, трябва да бъде посочена на отделен ред.За паралелката с профил „Физическо възпитание и спорт“ в 28. СУ се кандидатства чрез подаване на заявление на място в училището, а НЕ чрез единната система.В същия сайт ще се визуализират оценките на учениците от VII клас, които участват в образуването на бала за кандидатстване, като това ще се случва поетапно до 11.06.2023 г.
При необходимост от съдействие, може да се обърнете към нас на телефон 02 829 5166, както и на електронната ни поща info-2208028@edu.mon.bg.


Информация за изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Изпитът за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт за кандидатстване в профил „Физическо възпитание и спорт“ след завършено основно образование ще се проведе на 22.06.2023 г. (четвъртък) от 9.00ч.

Учениците следва да се явят в училището 30 минути преди началото на изпита, облечени в спортен екип, като носят със себе си служебната бележка за допускане до изпитите и застраховка „Злополука“, валидна за датата на изпита.

Желаем успех на всички кандидат-гимназисти!


28. СУ осъществява прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година, както следва:

2 професионални паралелки:

Електронна търговия:

 • Професия: Организатор Интернет приложения;
 • Интензивно изучаване на английски език, втори чужд – испански език;
 • Степен на професионална квалификация – III;
 • Възможност за реализация в сферата на уеб дизайна, IT сектора, търговски фирми и др.
 • Балът за кандидатстване се образува по следния начин: (НВО БЕЛ х 2)+(НВО Мат х 2) + оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки + оценка по математика от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки.

Икономическа информатика:

 • Професия: Икономист-информатик;
 • Интензивно изучаване на английски език, втори чужд – испански език;
 • Степен на професионална квалификация – III;
 • Възможност за реализация в сферата на IT сектора, търговски фирми, държавни предприятия, застрахователни и осигурителни компании и др.
 • Балът за кандидатстване се образува по следния начин: (НВО БЕЛ х 2)+(НВО Мат х 2) + оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки + оценка по математика от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки.

2 профилирани паралелки:

Софтуерни и хардуерни науки:

 • Интензивно изучаване на английски език, втори чужд – испански език;
 • Профилиращи предмети: информатика и информационни технологии;
 • Възможност за реализация в сферата на информационните и комуникационните технологии.
 • Балът за кандидатстване се образува по следния начин: (НВО БЕЛ х 2)+(НВО Мат х 2) + оценка по физика и астрономия от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки + оценка по математика от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки.

Физическо възпитание и спорт:

 • Напълно различен учебен план от този в спортните училища;
 • Разширено изучаване на английски език, втори чужд – испански език
 • Профилиращи предмети: физическо възпитание и спорт и биология и здравно образование;
 • Няма за цел да подготвя професионални спортисти с високи спортни постижения;
 • Целта е учениците да придобият отлична подготовка в сферата на спортната анимация (забавление);
 • Възможност за реализация в детски увеселителни центрове, хотели в планинските и морски курорти и организирани частни партита.
 • Балът за кандидатстване се образува по следния начин: (Изпит по спорт х 2) + (НВО БЕЛ + НВО Мат ) + оценка по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки + оценка по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование, приравнена към съответния брой точки.

Очакваме Ви в напълно обновената ни училищна сграда, оборудвана и обзаведена по най-съвременните изисквания.

В 28. Средно училище работят преподаватели с богат педагогически опит и доказани професионални качества!