Прием след завършено основно образование

28. СУ осъществява прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година

Свободни места след трети етап на класиране (публ. 08.09.2021г.)

Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 0 свободни места

Паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ – 5 свободни места


Свободни места след трети етап на класиране (публ. 30.07.2021г.)

Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 2 свободни места

Паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ – 9 свободни места


Уважаеми гимназисти,
Уважаеми родители, На 30.07.2021 г.  класираните на трети етап ученици следва да се запишат с оригиналните документи в 28. СУ „Алеко Константинов“. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на класиране на 02.08.2021 г.


Свободни места след втори етап на класиране (публ. 22.07.2021г.)
1. Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 5 свободни места
2. Паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ – 9 свободни места


Уважаеми гимназисти,
Уважаеми родители,
След публикуването на резултатите от втория етап на класиране след завършено основно образование родителят може:
1. да запише ученика в училището и паралелката, в която е приет;
2. да не предприема никакви действия – в този случай ученикът губи мястото си и остава възможността да подаде ново заявление за участие в третия етап на класиране.
Ако ученикът не е приет на втория етап, той трябва да подаде ново заявление за участие в третия етап на класирането. Заявления могат да се подават онлайн на https://priem.mon.bg/ на 26.07. и 27.07.2021г. с входящ номер и код за достъп от служебната бележка с резултатите от НВО.

Датите за записване на приетите на втория етап от класирането гимназисти са 21.07.2021. и 22.07.2021г. включително.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Училищната комисия за прием на ученици в VIII клас на 28. СУ „Алеко Константинов“ ще приема заявления за записване на ученици от 21.07. до 22.07.2021г. между 8.00ч. и 18.00ч.
Моля, при влизане в сградата на училището да спазване разстояние от поне 1,5м. и да носите лични предпазни средства (маска, шлем и др.), съгласно действащите противоепидемични мерки.


Свободни места след първи етап на класиране (публ. 16.07.2021г.)
1. Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 свободно място
2. Паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ – 11 свободни места


Уважаеми гимназисти,
Уважаеми родители,
След публикуването на резултатите от първия етап на класиране след завършено основно образование родителят може:
1. да запише ученика в училището и паралелката, в която е приет;
2. да подаде заявление за участие във втория етап на класирането. Това следва да се направи в училището, в което е приет ученикът на първия етап. Заявлението може да бъде подадено от родител, без да е задължително присъствието на ученика. В този случай ученикът може да бъде класиран в посочена на по-предно желание паралелка или отново в същата;
3. да не предприема никакви действия – в този случай ученикът не участва във втория етап на класирането и губи мястото си.
Ако ученикът не е приет на първия етап, той автоматично участва във втория етап на класирането с подадените вече желания, без право да ги променя.

Срокът за записване на приетите на първия етап от класирането гимназисти е от 14.07.2021. до 16.07.2021г. включително.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Училищната комисия за прием на ученици в VIII клас на 28. СУ „Алеко Константинов“ ще приема заявления за участие във втори етап на класиране или за записване на ученици от 14.07. до 16.07.2021г. между 8.00ч. и 18.00ч.
Моля, при влизане в сградата на училището да спазване разстояние от поне 1,5м. и да носите лични предпазни средства (маска, шлем и др.), съгласно действащите противоепидемични мерки.


След успешно реализирания в три последователни години държавен-план прием в VIII клас в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 28. СУ отново ще приема ученици след завършено основно образование в този толкова желан и високо ценен сред бизнес средите профил. По този начин училището ни ще затвърди позицията си на единственото училище в район „Красна поляна“, което обучава ученици в този профил.
Профилиращите предмети са информатика и информационни технологии. Обучението включва интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в VIII клас) и втори чужд език – испански.
Балът за кандидатстване се формира като сбор от удвоените резултати от НВО по български език и литература и математика и оценките по математика и физика и астрономия от VII клас, взети по веднъж. (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Кандидатстването в паралелката се извършва чрез електронната платформа на министрество на образованието и науката.

За втора поредна година 28. СУ ще предложи паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ (с акцент Спортна анимация). В нея ще се обучават ученици, които желаят да се реализират като аниматори в туризма, в парти центрове и други. Учебният план на профила е изработен в тясно сътрудничество с Националната спортна академия „Васил Левски“ (http://www.nsa.bg/bg/page,1402), като целта на обучението НЕ Е да подготви професионални спортисти с високи спортни постижения, а учениците да придобият висока подготовка в сферата на спортната анимация (забавление).

В учебния план е заложено разширено изучаване на английски език, което ще даде конкурентно предимство на нашите възпитаници пред останалите желаещи да се реализират в сферата на аниматорството. Вторият чужд език е испански.
Балът за кандидатстване се образува като към сбора от резултатите на НВО по български език и литература и математика се прибави удвоеният резултат от изпита по спорт и по един път оценките от VII клас по биология и здравно образование и чужд език. (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * СПО) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз)
Кандидатстването за паралелката се извършва на място в училище, а НЕ чрез електронната платформа на министерство на образованието и науката.

Желаещите да кандидатстват в паралелката с профил „Физическо възпитание и спорт“ полагат изпит по спорт, като за целта подават заявление в училището, в което се обучават, на 27.05. и 28.05.2021г.

Завършилите паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ в 28. СУ ще имат възможност да продължат образованието си в Националната спортна академия „Васил Левски“ при облекчени условия за кандидатстване.

Подробности относно дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас, както и графика на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование


Информация за свободните места по класове може да получите >>> ТУК