Прием след завършено основно образование

28. СУ ще осъществява прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година

След успешно реализирания в три последователни години държавен-план прием в VIII клас в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 28. СУ отново ще приема ученици след завършено основно образование в този толкова желан и високо ценен сред бизнес средите профил. По този начин училището ни ще затвърди позицията си на единственото училище в район „Красна поляна“, което обучава ученици в този профил.
Профилиращите предмети са информатика и информационни технологии. Обучението включва интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в VIII клас) и втори чужд език – испански.
Балът за кандидатстване се формира като сбор от удвоените резултати от НВО по български език и литература и математика и оценките по математика и физика и астрономия от VII клас, взети по веднъж. (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
Кандидатстването в паралелката се извършва чрез електронната платформа на министрество на образованието и науката.

За втора поредна година 28. СУ ще предложи паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ (с акцент Спортна анимация). В нея ще се обучават ученици, които желаят да се реализират като аниматори в туризма, в парти центрове и други. Учебният план на профила е изработен в тясно сътрудничество с Националната спортна академия „Васил Левски“ (http://www.nsa.bg/bg/page,1402), като целта на обучението НЕ Е да подготви професионални спортисти с високи спортни постижения, а учениците да придобият висока подготовка в сферата на спортната анимация (забавление).

В учебния план е заложено разширено изучаване на английски език, което ще даде конкурентно предимство на нашите възпитаници пред останалите желаещи да се реализират в сферата на аниматорството. Вторият чужд език е испански.
Балът за кандидатстване се образува като към сбора от резултатите на НВО по български език и литература и математика се прибави удвоеният резултат от изпита по спорт и по един път оценките от VII клас по биология и здравно образование и чужд език. (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * СПО) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз)
Кандидатстването за паралелката се извършва на място в училище, а НЕ чрез електронната платформа на министерство на образованието и науката.

Желаещите да кандидатстват в паралелката с профил „Физическо възпитание и спорт“ полагат изпит по спорт, като за целта подават заявление в училището, в което се обучават, на 27.05. и 28.05.2021г.

Завършилите паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“ в 28. СУ ще имат възможност да продължат образованието си в Националната спортна академия „Васил Левски“ при облекчени условия за кандидатстване.

Подробности относно дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас, както и графика на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование